Studia ze znakiem jakości

studia_z_przyszlosciaStudia w Szkole Edukacji PAFW i UW są: innowacyjne i oryginalne pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych oraz metod ewaluacji efektów kształcenia. To zdanie komisji konkursu „Studia z przyszłością”, która przyznała SE Znak Jakości.

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) i Uniwersytetu Warszawskiego (UW) została laureatem II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 13 kwietnia w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie. Wzięła w niej udział prof. Jolanta Sujecka-Zając, dyrektor SE oraz dr Katarzyna Maniszewska, dyrektor programowy PAFW oraz przewodnicząca Rady Szkoły.

Certyfikaty przyznawane były na podstawie opinii członków komisji eksperckiej, reprezentujących Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze. Kierunki studiów są ewaluowane w sposób bardzo szczegółowy – każde zgłoszenie przechodzi potrójną weryfikację, prowadzoną przez trzech niezależnych ekspertów. Eksperci oceniający zgłoszone do akredytacji kierunki badają m.in. innowacyjność przyjętych efektów kształcenia, stosowane metody dydaktyczne oraz formy i zakres współpracy z pracodawcami.
studia_z_przyszloscia_3Do konkursu zgłaszano kierunki studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, a także kierunki studiów podyplomowych. W programie certyfikowane są kierunki i specjalności studiów wyróżniające się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i najwyższą jakością programu studiów.

– Nie ma rozwoju bez nowoczesnego kształcenia, nie ma nowoczesnego kształcenia bez innowacyjnego myślenia i działania poza schematami. Państwo umiejętność takiego myślenia i działania znakomicie potwierdzili, wprowadzając do oferty edukacyjnej swoich uczelni oryginalne i wartościowe kierunki studiów – mówiła do laureatów Programu „Studia z Przyszłością” Grażyna Kaczmarczyk, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Certyfikat akredytacyjny „Studia z przyszłością” przyznawany jest kierunkowi studiów, który spełnia wszystkie bądź większość z poniższych kryteriów:

  • wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i wysoką jakością realizowanego programu studiów,
  • jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
  • jest prowadzony w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u studentów umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców,
  • wykorzystuje w toku realizacji programu kształcenia nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne oraz unikatowe metody ewaluacji efektów kształcenia,
  • zapewnia studentom możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy,
  • wpisuje się w przyjętą przez uczelnię misję i strategię rozwoju.

Źródło: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego